Jobs

Job Details

Job Title
Group Chief Executive
Organisation
Barcud
Job Description


A ninnau wedi’n gwreiddio’n ddwfn ar draws Powys, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, a Sir Benfro, yn Barcud, rydym yn uchelgeisiol i wneud mwy i greu sylfeini cadarn, gwell cartrefi a chymunedau cryf.  Rydym yn un o’r cyflogwyr mwyaf yn y rhanbarth a ni yw’r prif grŵp tai cymunedol.  Ar yr un pryd â pharhau i gyflawni mwy o fuddsoddiad yn ein 4200 o gartrefi fforddiadwy, mae gennym gynlluniau uchelgeisiol hefyd i adeiladu cartrefi carbon isel, effeithlon o ran ynni, i’w rhentu a’u prynu bob blwyddyn.  At hynny, mae Barcud yn cynnig cefnogaeth ehangach i’r rhai sydd fwyaf bregus, gan gynnwys cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth.

Rydym yn chwilio Prif Weithredwr Grŵp sy’n rhannu ein hymroddiad i gyflawni mwy i’n cymunedau gwledig a profiad gwych i’n tenantiaid.  Mae cyfle i arloesi, felly rydym yn chwilio am arweinydd blaengar, deinamig.  Byddwch yn hawdd dod atoch, â ffordd gadarnhaol a chithau’n ennyn brwdfrydedd staff, tenantiaid a phartneriaid ac yn eu hysbrydoli.  Mewn cydweithrediad â’n tîm gweithredol, byddwch yn arwain ac yn meithrin diwylliant sy’n wirioneddol â’i ffocws ar gwsmeriaid ac yn gynhwysol.

Yn frwdfrydig ynghylch pobl, byddwch yn arweinydd sy’n rhoi grym yn nwylo pobl â ffordd ddiffwdan, ddiffuant a dymunol.  Nid oes angen ichi fod wedi’ch sefydlu fel Prif Weithredwr; eto, fe fydd arnoch angen profiad o gyflawni strategaeth, gweithredu newid er gwell ac arwain tîm medrus, amlddisgyblaethol a gwasgarog.  Â phrofiad o arweinyddiaeth uwch a gawsoch ym maes tai neu mewn sector a reoleiddir mewn ffordd gyffelyb â phobl a chwsmeriaid wrth ei chraidd, fe ddewch â hanes blaenorol sylweddol, gan gyflawni canlyniadau sy’n gyson drawiadol a deilliannau nodedig i’r gymuned. 

Mae rhagor o wybodaeth i’w chael o www.join-barcud.cymru.  Os ydych am drafod y cyfle ymhellach, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â Chantelle Harris ar 07384 460191, Nick Roberts ar 07393 013697 neu Sandra Jones ar 07393 013697 yn GatenbySanderson.  9:00am ddydd Iau, 30ain Tachwedd yw’r dyddiad cau.

Deeply rooted across Powys, Ceredigion, Carmarthenshire and Pembrokeshire, at Barcud, we’re ambitious to do more to create firm foundations, better homes and strong communities.  We are one of the largest employers in the region and the leading community-based housing group.  While continuing to deliver increased investment into our 4200 affordable homes, we also have ambitious plans to build low-carbon, energy-efficient homes to rent and buy every year.  Furthermore, Barcud offers wider support for those who are most vulnerable, through to training and employment opportunities.

We are seeking a Group Chief Executive who shares our commitment to delivering more for our rural communities and an excellent tenant experience.  There is the opportunity to innovate, so we are looking for a forward-thinking, dynamic leader.  You’ll be approachable with positive energy and will engage and inspire staff, tenants and partners.  In collaboration with our executive team, you’ll lead and instil a genuinely customer-focused and inclusive culture.

Passionate about people, you’ll be an empowering leader with a calm, authentic and personable style.  You needn’t be an established Chief Executive; however, you will need experience in delivering strategy, implementing positive change and leading a skilled, multi-disciplinary and dispersed team.  With senior leadership experience gained within housing or a comparably regulated sector with people and customers at its core, you’ll bring an impressive track record, achieving consistently impressive results and notable community outcomes.

Further information is available from https://join-barcud.cymru/job/group-chief-executive-.18558/.  If you wish to discuss the opportunity further, please contact Chantelle Harris on 07384 460191, Nick Roberts on 07393 013697 or Sandra Jones on 07393 013697 at GatenbySanderson.

The closing date is 9:00am on Thursday 30th November 2023
Job Summary

 • Location

  Mid/West Wales

 • Organization

  Barcud

 • Job Type

 • Salary

  circa £135,000

 • Closing Date

  2023-11-30

 • Reference ID

  33897

Request a call back

Phone Icon

Would you like to speak to one of our advisors over phone?

Just Submit your details and we will be in touch shortly. You can also email us if you would prefer.

I would like to discuss:

Fields marked with an * are required